THIRRJE PËR PJESËMARRJE

Prizren Urban Memoryscapes

Rreth Thirrjes

Fondacioni LUMBARDHI & Iniciativa për Histori Gojore i fton studentët dhe profesionistët e ri nga fushat e artit, arkitekturës dhe shkencave sociale të marrin pjesë në një projekt 6-mujor hulumtimi. Prizren Urban Memoryscapes është një projekt interdisiplinar që përmban hulumtim, arkivim dhe përgatitje të ekspozites, e i cili fokusohet në historinë kulturore, shoqërore dhe ekonomike të Prizrenit në pjesën e dytë të shekullit XX.

Përmes këtij projekti pjesëmarresit do t’i zhvillojnë shkathtësitë e dokumentimit të së kaluarës si dhe do të punojnë në mënyrë aktive me të dhënat e mbledhura për ta ndërtuar një arkivë digjitale, ekspozitë fizike dhe digjitale, një publikim dhe mbi të gjitha të prodhojnë njohuri rreth komuniteteve të tyre dhe të përfshihen në një proces të të mesuarit për një periudhë kritike që ka qenë formative për identitetin kulturor dhe urban të Prizrenit dhe qytetarëve të vet.