Šerafedin Suleiman

Priština | Date: 13. januara 2018 | Duration: 167 minuta

Najstariji je započeo sa procedurama. ‘P’e hapim mledhjen e srezit, a ka kush propozim për predsednik?’ [Otvaramo skupštinu sreza, ima li neko predlog za predsednika?] Ponekad smo govorili na albanskom, ponekad na srpskom (smeh) … Stanoja Aksić ustaje, on je bio sekretar gradskog komiteta, snažan čovek i koji je verovao u mladež, u pružanju mogućnosti. Unë në emrën krejtve, bazë nenit’ [Ja u ime svih, po članku] tom i tom, na osnovu zakona, kemi propozim Šerafedin Suleimana, momentalisht osht’ në Prizren.’ [imamo prijedlog Šerafedina Suleimana, trenutno je u Prizrenu]. Oni nisu znali da sam ja došao. Neko kaže: ‘Jo, jo këtu osht’! [Ne, ne, evo ga!] Le t’çohët’ [Neka ustane], ja ustajem. Koridor je upakovan, svi su uzbuđeni zbog toga ko će biti izabran. A ka kush ndonjë propozim tjetër?’ [Ima li neki drugi predlog?]  Nuk ka.’ [Nema.] T’lutna kryetarin’ [Izvolite gradonačelniče.] Popnem se stepenicama [bine]. Bio sam vrlo mlad, dvadeset i osam-devet godina. Ne vidim nikoga tamo dole. Smračilo mi se. Otišao sam tamo, sedeo i izvadio beležnicu. Zahvalio sam se sa malo reči na srpskom i na albanskom.


Ebru Süleyman (VODILA INTERVJU), Donjeta Berisha (Kamera)

Šerafedin Suleiman je rođen 1929. godine u Prištini. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Prištini. Od 1955. do 1956. godine, Suleiman je zaposlen u Radio Prištini kao novinar i glavni urednik programa na turskom jeziku, dok je 1956-57 izabran vođom Socijalističke omladine Kosova. Između 1963. i 1967. Suleiman je služio kao gradonačelnik. Kasnije, od 1967. do 1969. godine, bio je član Izvršnog veća Kosova. Godine 1976. izabran je za sekretara Zajednice za zaštitu i zdravstveno osiguranje Kosova, pozicija koju je zadržao osam godina. Suleiman je bio zamenik predsednika Skupštine Kosova do penzionisanja 1988. godine. Umro je u Prištini 2018. godine.