KAKO NASTAVNICI PREDAJU DRUGI SVETSKI RAT NA KOSOVU?

Negovanje kritičkog pristupa istoriju na Kosovu: Izučavanje narativa nastavnika istorije o Drugom svetskom ratu.

Istraživanje od strane Inicijative usmene istorije Kosova i Centra za komparativne studije konflikta

Ovaj izveštaj pruža jedinstven uvid u način na koji se istorija predaje u srednjim školama na Kosovu, sa fokusom na predavanje istorije Drugog svetskog rata. Rezultati su zasnovani na osnovu detaljnih intervjua sa nastavnicima koje su sproveli Ana Di Lelio, Orli Fridman, Srđan Hercigonja i Abit Hodža u dva odvojena obrazovna sistema koja deluju na Kosovu. Jednim rukovode kosovske vlasti (albanske srednje škole), a drugim Beograd (srpske srednje škole).

Da šire sumiramo rezultate izveštaja, našli smo da su nastavnici iz obe grupe „nosioci“ svojih nacionalnih narativa; da nemaju poverenja u uticaj institucionalnih vlasti – stranih vlada, međunarodnih organizacija, ministarstava njihovih država – na njihove metode i prakse predavanja; i da koriste lične i društvene priče u komunikaciji u razredu, koje oslikavaju političke podele koje se nalaze ispod površine naizgled homogenih nacionalnih narativa.

Naš zaključak je da ono što je nastavnicima istorije potrebno na Kosovu je bolja akademska povezanost. Međutim, promena ne može da dođe spolja. Da bi bili efikasni, promena mora prvo doći iznutra. Albanski i srpski istraživači trebaju da studiraju u inostranstvu, da sprovode arhivsko istraživanje u regionu i izvan njega, kako bi proizveli novi opus literature o istoriji Drugog svetskog rata koja se bavi fundamentalnim aspektima ovog konflikta, koje nacionalni istorijski narativi često isključuju ili izobličuju.

Kliknite ovde da pročitate izveštaj.